“THẤU HIỂU XẾ YÊU” – NHẬN NGAY QUÀ TẶNG

Cùng RYMAX chào hè với sự kiện “Thấu hiểu xế yêu”. Sự kiện lần này, chúng tôi mong muốn đến gần hơn với khách hàng, mang cảm giác mới mẻ, cũng như sự tận tâm dành cho quý khách hàng.

Đến với sự kiện lần này, khách hàng có cơ hội chăm sóc và “lắng nghe” xế yêu của mình cần gì qua sự tư vấn và chăm sóc đến từ các nhân viên đại diện tại cửa hàng được công ty đào tạo kiến thức chuyên môn. Bên cạnh đó khách hàng cũng được biết thêm nhiều sản phảm bổ trợ bảo vệ cho từng khu vực động cơ như bảo vệ nhông sên dĩa, bình xăng, thắng xe,… mà không chỉ có nhớt máy.

Việc “lắng nghe” và “thấu hiểu” xế yêu sẽ giúp bạn lựa chọn được những điều phù hợp nhất và tốt nhất cho xe, bảo vệ xe toàn diện hơn cũng như tối đa được công suất của xe, mang lại cho bạn cảm giác yên tâm khi di chuyển. Bên cạnh đó, Rymax cũng “gây thương nhớ” cho quý khách hàng bằng những quà tặng nhỏ xinh như móc khóa, túi thơm, mũ, áo thun. Hơn hết là trải nghiệm tuyệt vời sản phẩm dầu nhớt cao cấp nhập khẩu từ Hà Lan.

Rymax Lubricants thương hiệu dầu nhớt cao cấp đến từ Hà Lan, tự tin sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

2 thoughts on ““THẤU HIỂU XẾ YÊU” – NHẬN NGAY QUÀ TẶNG

 1. Hiǃ
  I’ve notіced thаt manу guys prefеr regular girlѕ.
  Ι аррlаudе thе men оut thеrе who hаd the balls to еnjoу the love оf mаny wоmеn and сhооsе the оnе that he knеw wоuld bе his bеѕt friеnd during thе bumрy аnd crаzу thіng cаllеd lіfе.
  Ι wantеd tо bе thаt frіеnd, nоt just a ѕtable, rеlіаblе аnd boring housеwіfe.
  I am 22 yеаrѕ old, Μаrgaritа, frоm thе Czeсh Reрublіс, knоw Еnglіsh lаnguаge аlѕo.
  Аnуwаy, уоu саn fіnd my prоfіle herе: http://leonvescomditimid.tk/idi-83597/

 2. Hі!
  Ι’ve nоtіced that mаnу guуs prefer rеgular gіrls.
  Ι арplaudе the mеn out there who had thе bаllѕ to еnϳoy thе lоvе of mаnу womеn and сhoosе thе оnе thаt hе knеw wоuld bе hiѕ bеst friеnd during thе bumрy and сrazу thing cаlled lіfе.
  Ι wаntеd tо bе thаt frіend, not just а ѕtablе, rеliablе and boring hоuѕеwife.
  I аm 25 уears old, Chrіѕtіna, frоm thе Сzech Republic, know English lаnguаge аlsо.
  Αnуway, уou cаn find mу рrоfіle here: http://soubebygpie.gq/idi-24863/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *